KORONAVIRUS – COVID-19

På denne siden legger vi ut oppdatert informasjon vedrørende Koronaviruset og Villa Skaar.

Villa Skaar har en beredskapsstab knyttet til koronaviruset som består av konsernlegen, administrerende direktør, bestyrere, kvalitetsleder og HR-leder.  Det er  skriftlig rapportering fra alle hjem til staben på status på hjemmene i forhold til antall smittede, antall i karantene, bemanningssituasjon, legedekning, status på smittevernutstyr/tester og andre utfordringer.

Vi har egen beredskapsplan for koronavirus og en menge ulike rutiner for å forebygge smitte, samt hvordan smitte skal håndteres dersom vi får Covid-19 inn på hjemmene. Vi har gode rutiner knyttet til isolat, smittehåndtering, transport m.m. Det gjennomføres fortløpende kurs og oppfriskning på smittevern og bruk av smitteutstyr.

Vi har besøksrestriksjoner, låste dører og strenge bestemmelser for både ansatte, pårørende, leverandører og andre.

Rutiner og bestemmelser knyttet til ansatte publiseres på workplace og i vårt kvalitetssystem.

Vårt avviksskjema finner du her; Avviksskjema

Her finner du våre koronarutiner.

 

Det vises forøvrig til forløpende oppdatering av informasjon på FHIs sider både når det gjelder råd til befolkningen og helsepersonell om COVID-19:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

Koronanyheter

01/05/2021

Pressemelding fra Villa Skaar Sylling, 01.05.21

Det har kommet inn et positivt prøvesvar på en beboer til på Villa Skaar Sylling i Lier kommune. Beboer var fullvaksinert. Totalt er tre beboere nå bekreftet positive på Covid-19. Øvrige beboere har avlagt negativt prøvesvar. Beboerne med positivt prøvesvar bor på eget isolat på hjemmet. Pårørende, ansatte, oppdragsgiver (kommune), og smittevernkontoret i Lier er […]

Koronanyhet
30/04/2021

Pressemelding fra Villa Skaar Sylling, 30.04.21

Positiv test er avlagt på to beboere på Villa Skaar Sylling, Lier kommune. Villa Skaar Sylling screener ansatte jevnlig, da det kan være smitte hos ansatte uten at den ansatte kan være klar over det eller har symptomer. Etter en screening denne uken ble det avdekket smitte hos to ansatte. Videre testing ble da gjennomført […]

Koronanyhet
08/02/2021

Vaksinering

Vi har gjennomført vaksinering av beboerne på våre hjem. Vi opprettholder allikevel strenge smitterutiner. Ansatte arbeider med visir og munnbind, og det er klare rutiner og begrensninger i forhold besøk. Hjemmene våre er stengt for uvedkommende, men pårørende har anledning til å komme på besøk dersom dette gjennomføres i tråd med rutinene nedenfor. Årsaken til […]

Koronanyhet

Besøksrestriksjoner

I forkant av besøk

 • Alle besøk må avklares med bestyrer i forkant. De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og at smittevernrådene må følges og overholdes.
 • Anbefales at bestyrer lager en besøksplan slik at det holdes full oversikt og at ledige besøkstider kan formidles til pårørende. Før helg, legg besøksplanen på WP slik at de ansatte har full oversikt

Pårørende kan ikke komme på besøk hvis:

  • de er syke, dette gjelder uansett infeksjonssykdommer.
  • har vært utenfor Norge de siste ti dagene.
  • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.
  • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i til våre hjem

Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges. 

 

Under besøket

 • Det skal føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene og tar på seg munnbind ved ankomst
 • Besøkende skal gå direkte til besøksområdet og ikke oppholde gå andre steder. Pårørende kan kun benytte merket toalett.
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. Dersom pårørende velger å ta av seg munnbindet inne på rommet anbefales det på det sterkeste at de overholder 1 meter avstand til beboer under hele besøket, dersom beboer ikke er vaksinert.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Beboer skal utføre håndhygiene når de besøket er avsluttet

 

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i området hvor besøket foregår må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.
 • Besøkende ska informeres om at de ved evt. symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking etter besøk, skal opplyse om at de har vært på besøk på hjemmet som del av smitteoppsporingen.

 

Regler for besøk ift. terminal pleie

Besøksregler for besøk til døende beboere på isolat med påvist covid-19 infeksjon

 • De som kommer på besøk må tilfredsstille kriteriene for besøk.
 • De som kommer på besøk må vaske/sprite hendene før og etter besøket.
 • Besøk skal være på beboer sitt rom – ikke fellesarealer
 • Pårørende møter opp utenfor sykehjemmet og møtes av en sykepleier som følger dem direkte til beboer
 • Pårørende må benytte smittefrakk, munnbind, hansker og beskyttelsesbrille dersom de besøker isolert eller kohort-isolert beboer.
 • Sykepleier bistår/veileder for å sikre korrekt påkledning og avkledning av smittevernsutstyr samt håndhygiene.

Besøksregler for besøk til døende beboere som ikke er smittet av covid-19

 • De som kommer på besøk må tilfredsstille kriteriene for besøk.
 • De som kommer på besøk må vaske/sprite hendene før og etter besøket
 • Besøk skal være på beboer sitt rom – ikke i fellesarealer
 • Pårørende møter opp utenfor sykehjemmet og møtes av en sykepleier som følger dem direkte til beboeren
 • Pårørende må holde minst 1 meters avstand fra andre beboere og helsepersonell på sykehjemmet

 

Besøksregler for personell med serviceoppgaver, vedlikeholdsoppgaver, administrative oppgaver 

 • Besøkende personell må tilfredsstille kriteriene for besøk
 • Besøkende personell må vaske/sprite hendene før og etter besøk
 • Besøkende personell må, ved ankomst til sykehjemmet, ta kontakt med bestyrer som vil vurdere/bistå/veilede i korrekt bruk av smittevernutstyr, før man beveger seg ut i avdelingene
 • Besøkende personell må holde minst 1 og helst 2 meters avstand til beboere og andre ansatte

 

Oppdatert informasjon

På våre hjemmesider www.villaskaar.no har vi egne sider hvor vi informerer om hvordan vi arbeider i forhold til Koronaviruset, og vi legger ut status i forhold til antall smittede beboere og ansatte i karantene.

Besøksrestriksjoner og adgangskontroll vil kunne endres igjen dersom smittesituasjonen for øvrig i samfunnet endrer seg, dersom det pågår et smitteutbrudd i hjemmet eller andel smittede i nærområdet stiger.

Vi takker for forståelsen alle dere har vist i denne tiden, og ber om overholdelse av planlagte rutiner i tiden fremover. Vi skal gjøre vårt beste for å legge til rette for hyggelige gjensyn mellom beboer og pårørende i dagene fremover.

Ta kontakt med bestyrer på hjemmet dersom det er ytterligere spørsmål.

Med vennlig hilsen
Richard Skaar

Spør oss

Richard Skaar Thorsrud
Administrerende direktør
Richard er fjerde generasjon Skaar og har overordnet ansvar for hele kjeden.
Les mer
Epost
Hanne Enger
Konsernlege
Hanne er konsernlege og har overordnet medisinsk ansvar for Villa Skaar
Les mer
Epost
Veronica Valstad Skikkelstadødegård
Kvalitetsleder
Veronica har ansvar for kvalitets- og forbedringsarbeidet i Villa Skaar og følger opp vår ISO-sertifisering.
Les mer
Epost
Isabell Olsen
HR-leder
Isabell arbeider med HR i Villa Skaar. Hun er også rektor for Skaar-Akademiet.
Les mer
Epost