KORONAVIRUS – COVID-19

På denne siden legger vi ut oppdatert informasjon vedrørende Koronaviruset og Villa Skaar.

Villa Skaar har en beredskapsstab knyttet til koronaviruset som består av konsernlegen, administrerende direktør, bestyrere, kvalitetsleder og HR-leder.  Det er  skriftlig rapportering fra alle hjem til staben på status på hjemmene i forhold til antall smittede, antall i karantene, bemanningssituasjon, legedekning, status på smittevernutstyr/tester og andre utfordringer.

Vi har egen beredskapsplan for koronavirus og en menge ulike rutiner for å forebygge smitte, samt hvordan smitte skal håndteres dersom vi får Covid-19 inn på hjemmene. Vi har gode rutiner knyttet til isolat, smittehåndtering, transport m.m. Det gjennomføres fortløpende kurs og oppfriskning på smittevern og bruk av smitteutstyr.

Vi har besøksrestriksjoner, låste dører og strenge bestemmelser for både ansatte, pårørende, leverandører og andre.

Rutiner og bestemmelser knyttet til ansatte publiseres på workplace og i vårt kvalitetssystem.

Vårt avviksskjema finner du her; Avviksskjema

Her finner du våre koronarutiner.

 

Det vises forøvrig til forløpende oppdatering av informasjon på FHIs sider både når det gjelder råd til befolkningen og helsepersonell om COVID-19:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

Koronanyheter

08/02/2021

Vaksinering

Vi har gjennomført vaksinering av beboerne på våre hjem. Vi opprettholder allikevel strenge smitterutiner. Ansatte arbeider med visir og munnbind, og det er klare rutiner og begrensninger i forhold besøk. Hjemmene våre er stengt for uvedkommende, men pårørende har anledning til å komme på besøk dersom dette gjennomføres i tråd med rutinene nedenfor. Årsaken til […]

Koronanyhet

Besøksrestriksjoner

Koronaviruset medfører krevende tider for oss alle. Grunnet økt smitte i samfunnet, så må vi ha strenge rutiner for besøk på våre hjem.

Besøkende må benytte munnbind under besøket. Dersom man ikke har munnbind, kan dette fås på sykehjemmet.

Det må på forhånd avtales besøk med bestyrer. Vi minner også om at karanteneregler i forbindelse med utenlandsreiser fortsatt er gjeldende.

Vi ønsker at man før besøk gjennomfører en koronatest og har med testresultatet. 

Vi ber om at alle med symptomer på sykdom holder seg hjemme, og heller benytter våre digitale plattformer for kommunikasjon.

Generelle kriterier for alle besøk
Du kan ikke komme på besøk hvis du:
• Ikke føler deg frisk, uansett symptomer
• Har vært utenfor Norge de siste 10 dager
• Er i karantene hjemme eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist Covid–19 smitte

Disse punkter skal bekreftes i eget skjema. 

Gjennomføring av besøk
• Gjennomgang av regler når du ankommer hjemmet, og legge til rette for at du vasker/spriter hendene før og etter besøk
• Pårørende må underskrive protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende
o Regelen om en meters avstand overholdes, ingen nærkontakt
o Munnbind skal brukes av pårørende
o Besøket skal ikke vare mer enn en time
o Det skal kun være to besøkende til stede
o Det er ikke anledning til å ta med mat eller drikke til disse besøkene
Dersom besøksregler brytes, vil beboer måtte oppholde seg i karantene i 10 dager

I etterkant av besøk
Pårørende som i etterkant av besøket blir syke og/eller får symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking etter besøk, skal opplyse om at de har vært på besøk på hjemmet som del av smitteoppsporingen. Vi ber også om at bestyrer informeres dersom dette blir tilfelle.

Oppdatert informasjon
På våre hjemmesider www.villaskaar.no har vi egne sider hvor vi informerer om hvordan vi arbeider i forhold til Koronaviruset, og vi legger ut status i forhold til antall smittede beboere og ansatte i karantene.

Besøksrestriksjoner og adgangskontroll vil kunne endres igjen dersom smittesituasjonen for øvrig i samfunnet endrer seg, dersom det pågår et smitteutbrudd i hjemmet eller andel smittede i nærområdet stiger.

Vi takker for forståelsen alle dere har vist i denne tiden, og ber om overholdelse av planlagte rutiner i tiden fremover. Vi skal gjøre vårt beste for å legge til rette for hyggelige gjensyn mellom beboer og pårørende i dagene fremover.

Ta kontakt med bestyrer på hjemmet dersom det er ytterligere spørsmål.

Med vennlig hilsen
Richard Skaar

Spør oss

Richard Skaar Thorsrud
Administrerende direktør
Richard er fjerde generasjon Skaar og har overordnet ansvar for hele kjeden.
Les mer
Epost
Hanne Enger
Konsernlege
Hanne er konsernlege og har overordnet medisinsk ansvar for Villa Skaar
Les mer
Epost
Veronica Valstad Skikkelstadødegård
Kvalitetsleder
Veronica har ansvar for kvalitets- og forbedringsarbeidet i Villa Skaar og følger opp vår ISO-sertifisering.
Les mer
Epost
Isabell Olsen
HR-leder
Isabell arbeider med HR i Villa Skaar. Hun er også rektor for Skaar-Akademiet.
Les mer
Epost