fbpx

BLI BEBOER HOS OSS?

Hvordan få sykehjemsplass?

Alle kan søke opphold hos oss, men for at oppholdet skal finansieres av det offentlige må man først få et vedtak om sykehjemsplass i sin respektive hjemkommune, eller sin bydel dersom man bor i Oslo.

Slik går du frem:

Kvalifiserer jeg til offentlig plass?


Sjekk hvilke rettigheter du har i din kommune.

Bestiller- /tildelingskontoret i kommunen vil avgjøre om du tilfredsstiller kravene for sykehjemsplass.

Du må gjerne involvere fastlegen din i prosessen.

Jeg er kvalifisert, hvordan søker jeg plass på Villa Skaar?


Dersom kommunen fatter vedtak om sykehjemsplass, kan du sjekke om kommunen har avtale med oss. Du kan snakke med bestillerkontoret i kommunen, eller kontakte oss for hjelp.

Dersom kommunen ikke godkjenner ønsket om sykehjemsplass hos oss, kan du kjøpe plassen helt privat.

Hvordan ordner jeg innflytting?


Ta kontakt med oss, slik at vi kan avtale tidspunkt for ankomst.

Vi vil gjerne ha en del informasjon i forkant, slik at vi er best mulig forberedt, og kan gjøre møtet med oss til en hyggelig og trygg opplevelse for beboeren og ikke minst pårørende.

 1. Å få plass via hjemkommunen

  De fleste som bor hos oss har fått plass via sin hjemkommune. Det betyr at det er kommunen som kjøper plassen og ikke beboeren selv. I disse tilfellene trekker kommunen beboeren i pensjon på samme måte som om vedkommende fikk plass på et kommunalt sykehjem. Det koster med andre ord ikke mer å bo på våre hjem.

  Det er i utgangspunktet ingenting som hindrer en kommune fra å kjøpe sykehjemsplass hos oss, enten kommunen allerede har en avtale eller ikke. Vi samarbeider med flere kommuner i Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, samt Oslo.

  Årsaken til at kommunene kjøper plass hos oss kan være flere. Her er noen grunner:

  • Det er fullt på de kommunale hjemmene
  • Vi har kompetanse som kommunen ikke har selv
  • Pårørende eller annen nær familie bor i nærheten av våre hjem
  • Kommunen etterkommer pårørende eller beboers ønske om å få bo hos oss

  Du må gjerne kontakte oss i forkant, så kan vi hjelpe til med prosessen.

 2. Private søkere

  Det er flere årsaker til at noen ønsker å kjøpe en privat plass. Det kan være behov for hjelp i forbindelse med ferier, ombygging av leilighet, kortvarig behov for tilsyn etter skade, sykehusopphold og lignende. Vi forsøker i slike tilfeller å være smidige i forhold til pris, oppsigelsestider og lignende. Plassene kan kjøpes for kortere eller lengre tidsrom.

  Du må gjerne kontakte oss for mer informasjon , eller beskrive behovet i skjemaet på siden.

Anbud / avtale med kommuner

Villa Skaar har for tiden rammeavtale med flere kommuner. Det betyr at kommunene kan benytte seg av vårt tilbud for sine innbyggere. Ta kontakt med oss for å høre om din kommune er en av dem vi har avtale med.

Spørsmål og svar
 1. 1
  Hvem kan få plass?

  Å bo hos Villa Skaar er en mulighet som er åpen for alle. Men for at kostnadene skal dekkes av det offentlige, må du ha et formelt vedtak fra din kommune (eller bydel hvis du bor i Oslo). Deretter bestemmer kommunen/bydel om de ønsker å benytte seg av våre spesialiserte tjenester, ofte basert på unike medisinske behov eller mangel på plass i deres egne institusjoner. Selv om de fleste av våre beboere kommer via denne kanalen er det dessverre ingen automatikk mellom å få vedtak og kunne søke seg til plass på et av våre hjem.

 2. 2
  Hvem kan hjelpe oss med å få vedtak i kommunen?

  Det er ofte et vurderingsteam i kommunen som vurderer behovet for plass i hvert enkelt tilfelle.

  Det hender at hjemmesykepleien initierer et vedtak gjennom en bekymringsmelding eller en tilbakemelding om at det ikke lenger er forsvarlig med hjemmesykepleie.

  Fastlegen kan også være en pådriver i slike saker.

  Ellers er det vår oppfatning at aktive pårørende ofte er den beste bidragsyteren.

 3. 3
  Hva koster en plass?

  Ordinær sykehjemsplass – Det er vanlig at en sykehjemsplass i Norge gjennomsnittlig koster rundt kr 3.600,- til 3.900,- per dag å drive, uavhengig av om sykehjemmet er privat eller offentlig eiet/drevet. De færreste sykehjem tilbyr plasser til privatbetalende, så det er viktig å undersøke godt før du velger sykehjem dersom du har tenkt til å betale for oppholdet selv.


  Demens-/forsterkede plasser – Disse koster mer, og prisen reguleres etter hvilke individuelle behov beboeren har. Dette gjelder både for kommunale og private sykehjem.


  Hvis du har særlig høy pensjon så blir du trukket inntil kr. 750.000 årlig for en kommunal plass. Det medfører at prisdifferansen mellom det du skal betale kommunen for en kommunal plass, og det en privatbetalt plass koster er mye mindre, og det kan være interessante for disse personer å vurdere kjøp av plass direkte (privatbetalende).

  Pensjonstrekk – Hvis du får sykehjemsplass som dekkes av det offentlige, vil kommunen trekke din pensjon etter modellen som vises nedenfor.

  Langtidsplass

  Hovedregel for betaling ved langtidsplass:
  Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (for tiden kr 96 883) betaler du vanligvis 75 % årlig. Et fribeløp på kr 8200 trekkes fra. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler du inntil 85 %. Betalingens størrelse begrenses slik at du har igjen minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp + fribeløpet til eget forbruk.

  Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter.

  I tillegg kommer regler for fradrag ved forsørgeransvar (hjemmeboende barn), ved hjemmeboende ektefelle/samboer, ved uskifte og andre særregler som kan føre til at grunnlaget egenandelen beregnes utfra fraviker fra hovedregelen. Dersom du ønsker hjelp til å finne ut hvor mye egenandelen blir for deg, bør du kontakte søknadskontoret i den bydelen hvor du bor.

  Regneeksempel

  Under følger et eksempel på hvordan kommunen regner ut egenandel for langtidsplass.

  Beregningsgrunnlag
  Alderspensjon kr 300 000
  – Fradrag (f.eks. skatt) kr 100 000
  = Beregningsgrunnlag kr 200 000

   

  Egenandel
  75% av grunnlag inntil 1G minus fribeløp ((90 068-7800) x 75%) kr 61 701
  + 85 % av grunnlag utover 1G ((200 000-90 068) x 85%) kr 93 442
  = Egenandel kr 155 143
  Lovverk

  Reglene for egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder sykehjemsplass, er regulert av følgende forskrift:
  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349

  For beboere fra Oslo kommune gjelder følgende:
  https://lovdata.no/forskrift/2004-11-03-1454


  Privat betalende – Dersom man kjøper plassen helt privat, må man betale for oppholdet med egne midler. Kommunen trekker ikke pensjon når plassen betales på denne måten.

 4. 4
  Hva koster det å drive en sykehjemsplass i min hjemkommune?

  Alle kan søke på Statistisk Sentralbyrås nettsider og finne ut hva en kommunal plass koster å drive for kommunen der man bor. Det man da skal se på er KOSTRA-tallene: Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

  Du kan søke opp din kommune og sammenligne kostnaden med andre kommuner eller med priser du får fra oss.

  Her er linken til SSBs statistikk: KOSTRA-TALL
  (Du må velge: «Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass» for å få et riktig sammenligningsgrunnlag. Du kan også velge hele landet, regioner eller kommuner å sammenligne med. Dersom man deler summen man får på 365, finner man døgnprisen.)

Søk om plass

Ønsker du å søke om plass på egne eller andres vegne? Det gjør du her.

Har du flere spørsmål?

Vi er her for å hjelpe deg. Hvis det er noe du lurer på kan du fylle ut et kontaktskjema ved å klikke på knappen.

Hvilke rettigheter har du til å få sykehjemsplass?

Rett til å få plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester inntrer når kommunen ikke kan gi forsvarlig hjelp i hjemmet. Retten til sykehjemsplass har du når forsvarlig helse- og omsorgshjelp ikke kan gis ved tiltak i hjemmet eller i annen form utenfor institusjon. Sykehjemsplass kan du ha krav på etter opphold på sykehus, f.eks. kortvarig i forbindelse med nødvendig rehabilitering eller langvarig i forbindelse med varig og alvorlig sykdom. Du kan ha rett til institusjonsplass fordi hjelpen du mottar i hjemmet ikke (lenger) kan gis på forsvarlig vis. Det er helsepersonell på vegne av kommunen som tar stilling til om du har krav på plass i sykehjem.

Dersom det anses at du må ha sykehjemsplass for å oppfylle kravet om nødvendig helsehjelp, kan du ikke stilles på venteliste for å få plass. Du har da krav på å få den straks etter at vedtaket er truffet. Hvis kommunen ikke har slik plass tilgjengelig i eget sykehjem, må den skaffe plass i privat sykehjem til vanlig kommunal pris.

Dersom du oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold, men det likevel anses forsvarlig at du kan bo hjemme i påvente av ledig plass, har du krav på vedtak om dette. Vedtaket innebærer at du er kvalifisert for langtidsopphold og settes på venteliste. Kommunen skal føre venteliste over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold, og må treffe nytt vedtak ved tildeling av konkret plass.

Kilde: Helsetilsynet