fbpx

SYKEHJEMSTILBUD

Har du eller noen av dine behov for sykehjemsplass?

 

Villa Skaar har mer enn 60 års erfaring innen sykehjemsdrift. Vi tar imot ordinære sykehjemsbeboere for både langtids- og korttidsopphold. I tillegg tilbyr vi et spesialtilbud for beboere som har utfordringer med å tilpasse seg vanlige boliger eller institusjoner.

Hva kan vi tilby?
 1. Sykehjemsplasser

  Vi tilbyr vanlige sykehjemsplasser for eldre med pleie- og omsorgsbehov. Vi besitter bred og solid kompetanse på dette området og har de hjelpemidlene som man kan forvente på en sykehjemsavdeling. I tråd med vår visjon søker vi å takle mange utfordringer ved å fokusere på beboernes velvære og se hele individet, i stedet for kun å være opptatt av sykdom og behandling av symptomer. På denne måten ønsker vi å redusere unødvendig medisinbruk.

  Du kan lese mer om tilbudet på de ulike avdelingenes sider.

 2. Demens - skjermede plasser

  Vi var tidlig ute med å spesialisere avdelinger for personer med demens, og har nå over 30 års erfaring innen demensomsorg. Vi har utviklet vår egen demensstrategi, som veileder oss i hvordan vi møter mennesker med demens. Dette omfatter alt fra miljøterapi til utformingen av avdelingene.

  Personer med demens har ofte større behov for stabilitet og forutsigbarhet. Derfor streber vi etter å minimere gjennomtrekk av beboere på avdelingen. Demensavdelingene våre er derfor primært for langtidsopphold. Vi legger også vekt på å opprettholde mest mulig stabilitet blant personalet, slik at de ansatte blir stasjonære på sine respektive avdelinger. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for beboerne, samtidig som de ansatte får god detaljkunnskap om hver enkelt beboer.

  Selv om personer med demens ofte har hoveddiagnosen knyttet til kognisjon, kan de fremdeles ha betydelige fysiske ferdigheter. Varierte og engasjerende aktiviteter som fremmer fysisk bevegelse er derfor av stor betydning. Vår erfaring er at personer med demens responderer svært positivt på vårt mangfoldige aktivitetstilbud.

  Du kan lese mer om tilbudet på de ulike avdelingenes sider.

 3. Forsterkede plasser

  Vi var tidlig ute med et tilbud for «vanskelig plasserbare beboere,» og vi har over 30 års erfaring med denne gruppen. Vårt tilbud innen forsterkede plasser er rettet mot personer fra 50 år og eldre som har behov utover det som vanlig sykehjemsplass kan dekke. Dette kan inkludere personer med diagnoser innenfor alvorlig demens, Alzheimer, psykiatri, og lignende. Vi tilbyr plasser i små avdelinger med høy kompetanse og en betydelig pleieinnsats.

  Beboere på forsterkede avdelinger har vanligvis et enda større behov for stabilitet og forutsigbarhet. Derfor legger vi vekt på å minimere gjennomtrekk på avdelingen, og vi tilbyr kun langtidsplasser her. Vi har også en stabil bemanning, der personalet er stasjonært på sin respektive avdeling. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for beboerne og gir de ansatte detaljkunnskap om hver enkelt beboer.

  Beboerne her er ofte yngre enn gjennomsnittsalderen på ordinære avdelinger og har vanligvis en fungerende kropp med mange fysiske ressurser å bygge på. Derfor er det viktig for oss å ivareta og opprettholde disse ressursene så lenge som mulig. Et variert og spennende aktivitetstilbud er derfor avgjørende for å lykkes med denne gruppen.

  Du kan lese mer om tilbudet på de ulike avdelingenes side.

 4. Avlastning og private plasser

  Vi tilbyr også avlastningsplasser. Her er tilbudet noe lettere, og prisene er derfor lavere enn for vanlige sykehjemsplasser. Disse plassene kan kjøpes for kortere eller lengre perioder. Ofte benyttes slike plasser av privatpersoner når de har behov for hjelp i forbindelse med ferier, ombygging av leilighet, kortsiktige rehabiliteringsbehov etter skade eller sykehusopphold, og lignende. Kommuner benytter også disse plassene.

  Du kan lese mer om tilbudet på de ulike avdelingenes sider.

Hos oss får du

 1. Vår kompetanse

  På våre sykehjem har vi følgende kompetanse.

  Pleien

  • Sykepleiere: Vi har døgnkontinuerlig sykepleie.
  • Vernepleier
  • Helsefagarbeidere (hjelpepleiere/omsorgsarbeidere)

  Legetilbudet

  • Villa Skaar har egen konserlege som har det overordnede medisinske ansvaret. I tillegg er det ansatt to leger til, hvorav en er psykiater. Det ser vi på som en stor fordel i forhold til våre demensavdelinger og våre forsterkede avdelinger.
  • Våre tre leger fordeler tilsynsansvaret mellom seg, slik at de har tilsynsansvaret for ulike hjem.

  Fysioterapi

  • Det er fysioterapeut på hjemmene. De undersøker beboerens funksjonsnivå og iverksetter ulike typer behandling, som individuell behandling, veiledning til selvtrening og trening i små grupper. Behandlingen tar sikte på å forebygge funksjonstap, vedlikeholde funksjon og gi gjenopptrening.

  Ergoterapeut

  • Når det er behov for ergoterapi kontaktes hjelpemiddelsentralen. De sender en terapeut som tilpasser alle mulige hjelpemidler, slik som krykker, gåstoler, rullestoler, elektriske stoler, m.m.
  • I tillegg er vår friluftsleder utdannet ergoterapeut, og hun bidrar med råd og anbefalinger.

  Aktivitetsteamet

  • Aktivitetsledere på alle hjem
  • Friluftsleder (ergoterapeut) i Sylling/Frogner
  • Miljøarbeidere

  Kjøkken

  • Kokker/institusjonskokker
  • Kjøkkenhjelper

  Støttefunksjoner

  • Vaktmestre
  • Renholdere
  • Ledelse og administrasjon
 2. Tilbydende service

  Tannlege

  Vi har avtale med tannpleier som kommer til oss og ser til beboernes tannstatus. Oppstår behov for tannlegebehandling, så bestilles time hos tannlege. Tannpleieren har også kurs for våre ansatte, og gir råd om behandling, utstyr og bruken av dette.

  Fotpleie

  Vi har avtale med fotpleier som kommer og gir behandling på sykehjemmet. Beboerne betaler selv for tjenesten.

  Frisør

  Vi har avtale med frisør som kommer og gir behandling på sykehjemmet. Det kan også bestilles time i salong. Beboerne betaler selv for tjenesten.

  Prest

  Presten kommer regelmessig for å holde andakt eller dersom beboere ønsker en samtale med presten.

  Spesialisttjenestene

  Ved behov ordinerer lege til spesialist eller henter kompetansen inn til oss. Man benytter fortrinnsvis de spesialister som finnes i regionen. Dette kan for eksempel være øyespesialist, hjertespesialist, ortoped, ernæringsfysiolog og diabetessykepleier, sårsykepleier, kreftsykepleier m.m. Villa Skaar betaler kostnadene (egenandelene) knyttet til dette tilbudet.

  Frivillige organisasjoner, barnehager o.l.

  I tillegg får vi besøk fra barnehager, frivillige organisasjoner og institusjoner som sprer hygge og glede på huset.