fbpx

Disponering av kontantytelser

For beboere som har fått innvilget langtidsopphold på sykehjemmet, blir det vurdert om hun/han er i stand til å disponere pensjonen sin selv. Dette gjelder disponering av kontantytelsen fra NAV (egenandelen av pensjonen). Forskrift om disponering av kontantytelsen fra folketrygden under opphold i sykehjem sier at institusjonen skal disponere kontantytelsen for de beboere som ikke er i stand til å disponere disse selv. I slike tilfeller fatter tilsynslegen enkeltvedtak med begrunnelse. Vedtaket blir ikke satt i verk før nærmeste pårørende har hatt mulighet til å uttale seg. For de beboere som har verge ved innflytting til sykehjemmet, er det allerede avklart at vedkommende beboer ikke er i stand til å disponere egne midler.

Midlene skal disponeres slik at de kommer beboeren til gode. De skal dekke personlige behov, interesser og ønsker. Når beboeren har god kontakt med pårørende eller hjelpeverge/verge, skal disse tas med på råd når det dreie seg om bruk av større pengebeløp.

Her finner du våre rutiner knyttet til Disponering av kontantytelser

Pårørende